Nabór na wolne stanowisko - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Chełmno, 9 czerwca 2009 r.

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

Starosta Chełmiński
ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

wymiar etatu: 1
na podstawie umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe geodezyjne,
b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami),
c) co najmniej czteroletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii,
d) korzystanie z pełni praw publicznych,
e) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) umiejętność obsługi programów komputerowych: EWID 2007, Word.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
b) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
c) zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania PODGiK,
d) zakładanie osnów szczegółowych,
e) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
f) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
g) prowadzanie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
h) przygotowywanie warunków technicznych robót geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych przez powiat (modernizacja ewidencji gruntów i budynków, informatyzacja zasobu itp.),
i) wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Starostę uzasadnionych potrzebami starostwa, a nie wynikających z zakresu czynności.

4. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe,
- kopie świadectw pracy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: „Konkurs na wolne stanowisko kierownicze - PODGiK”, w terminie do dnia 22 czerwca 2009 r, do godz. 1500 .
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmn.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Derebecki (9 czerwca 2009)
Opublikował: Dariusz Banach (9 czerwca 2009, 09:56:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4483