Nabór na wolne stanowisko - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Chełmno, 26 marca 2009 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:
podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko nie został wybrany żaden z kandydatów

Uzasadnienie:
Jedyny kandydat spełniający wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu zakwalifikowany do dalszego etapu naboru, zrezygnował z udziału w naborze, tzn. nie przystąpił do rozmowy kwalifikacyjnej. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

________________________________________________________________

Chełmno, 12 marca 2009 r.

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Chełmnie

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: administracja, finanse,
b) co najmniej 3-letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub w innej jednostce sektora finansów publicznych,
c) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego, w tym ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
d) znajomość przepisów i procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych,
e) znajomość przepisów prawa regulujących kompetencje powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
f) korzystanie z pełni praw publicznych,
g) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) umiejętność obsługi komputera.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 Do głównych zadań na stanowisku należy:
a) koordynowanie działalności kontrolnej w Starostwie,
b) opracowywanie w porozumieniu z właściwymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi rocznych planów kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu,
c) uczestniczenie w pracach zespołów kontrolnych powoływanych przez Starostę,
d) analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie generalnych wniosków w celu eliminacji uchybień i polepszenia efektywności działania Starostwa,
e) koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań zgodnie z prawem zamówień publicznych,
f) nadzorowanie przestrzegania w Starostwie przepisów w zakresie zamówień publicznych,
g) kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z udzielanymi przez powiat zamówieniami oraz sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
h) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją i łączeniem publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadawaniem statutu,
i) sprawowanie nadzoru nad ZOZ w zakresie przewidzianym dla organu, który zakład utworzył,
j) monitorowanie realizacji polityki jakości (w oparciu o normę ISO 9001) w Starostwie.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy,
e) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie”, w terminie do dnia 23 marca 2009 roku, do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o naborze oraz o jego wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Derebecki (12 marca 2009)
Opublikował: Dariusz Banach (12 marca 2009, 10:12:31)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (26 marca 2009, 11:57:30)
Zmieniono: dodano informację o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3833