referent ds. administracji architektoniczno–budowlanej

Chełmno, 11 lutego 2009 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:
referent ds. administracji architektoniczno – budowlanej

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Bogusława Polińska - zamieszkała w m. Starogród Dolny

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Bogusława Polińska uzyskała najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując się najlepszym stopniem znajomości przepisów prawa z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego oraz administracji architektoniczno – budowlanej. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które będę przydatne w pracy na stanowisku, takimi jak: odpowiedzialność, sumienność, silna motywacja do pracy oraz komunikatywność.

_________________________________________________________________

Chełmno, 28 stycznia 2009 r.

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

referent ds. administracji architektoniczno – budowlanej
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo lub administracja,
b) co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z budownictwem lub administracją architektoniczno - budowlaną,
c) znajomość przepisów prawa regulujących kompetencje powiatu
w zakresie administracji architektoniczno - budowlanej, w tym szczególnie ustawy - prawo budowlane,
d) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego,
e) korzystanie z pełni praw publicznych,
f) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) umiejętność obsługi komputera,
h) prawo jazdy kat. B.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 realizacja zadań administracji architektoniczno – budowlanej wynikających z ustaw:
a) prawo budowlane,
b) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
c) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
d) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
e) o własności lokali,
f) o statystyce publicznej,
g) o samorządzie powiatowym.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy,
a) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. administracji architektoniczno – budowlanej w Starostwie Powiatowym w Chełmnie”, w terminie do dnia 9 lutego 2009 roku, do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o naborze oraz o jego wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Derebecki (28 stycznia 2009)
Opublikował: Dariusz Banach (28 stycznia 2009, 09:03:19)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (11 lutego 2009, 11:45:09)
Zmieniono: dodano informację o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4042