Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Chełmno, dnia 3 lutego 2012 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:
geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami


Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Alicja Winnicka - zamieszkała w Chełmnie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Alicja Winnicka podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu postępowania administracyjnego, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz znajomością podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku, takimi jak: sumienność, odpowiedzialność, staranność, dokładność oraz komunikatywność.

________________________________________________________

Chełmno, dnia 10.01.2012 r.

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
( nazwa stanowiska pracy )

wymiar etatu: 1
na podstawie umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe geodezyjne i kartograficzne lub średnie geodezyjne
i kartograficzne.
2) W przypadku wykształcenia średniego co najmniej 3-letni staż pracy.
3) Znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4) Znajomość przepisów prawa z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego.
5) Dobra znajomość obsługi komputera.
6) Korzystanie z pełni praw publicznych.
7) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość obsługi programów geodezyjnych do prowadzenia baz danych w systemach informatycznych (C-geo, EWID 2007).
2) Znajomość obsługi programu operacyjnego Windows.
3) Skrupulatność, dokładność, umiejętność pracy w zespole.
4) Wysoka kultura osobista.
5) Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i zdolności negocjacyjnych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Gromadzenie i prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2) Prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej.
3) Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń lub zamówień prac geodezyjnych i kartograficznych.
4) Udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5) Rozliczanie zgłaszanych robót, sporządzanie kosztorysów i wystawianie rachunków.
6) Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) Praca w systemie równoważnym,
2) Praca przy monitorze ekranowym,
3) Praca umysłowa o różnym stopniu skomplikowania,
4) Zmienne tempo pracy,
5) Sytuacje stresowe,
6) Częste kontakty z klientami zewnętrznymi.

5. W grudniu 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Chełmnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,*
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
7) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
8) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - geodeta”, w terminie do dnia 23 stycznia 2012 roku do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) ”**


STAROSTA CHEŁMIŃSKI* Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, musi przedstawić aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
** Klauzula powinna być podpisana własnoręcznym podpisem.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Bińczyk (10 stycznia 2012)
Opublikował: Dariusz Banach (10 stycznia 2012, 14:56:33)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (3 lutego 2012, 09:48:31)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3680