Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chełmnie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko głównej/go księgowej/go Powiatowego Zarządu Dróg została wybrana Pani Milena Piaskowska, zamieszkała w Kosowiźnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja przydzieliła jednogłośnie Pani Milenie Piaskowskiej największą, maksymalną ilość punktów. Kandydatka wykazała się dużą wiedzą z zakresu księgowości budżetowej i administracji publicznej. Biegła obsługa aplikacji księgowych takich jak: Radix, Bestia, Home Banking miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji.

_____________________________________________________

Chełmno, dnia 3 stycznia 2012r.

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, ul. Łunawska 9, tel.56 6864853, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

g ł ó w n e j/e g o k s i ę g o w e j/g o
wymiar etatu: ½
na podstawie: umowy o pracę

Wymagania związane ze stanowiskiem:
1) wymagania niezbędne:
- obywatel polski,
- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działaniu instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- dobra znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów dotyczących egzekucji w administracji,
- dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów księgowych i arkuszy kalkulacyjnych.
2) wymagania dodatkowe - odpowiedzialność, sumienność i staranność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości Powiatowego Zarządu Dróg, polegającej zwłaszcza na:
- zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
* właściwy przebieg operacji gospodarczych,
* ochronę mienia będącego w posiadaniu PZD,
- bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
* terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu PZD,
* terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej PZD zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
- wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji PZD.
- zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez PZD,
- przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
- zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań.
3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych będących w dyspozycji PZD.
4. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora PZD, dotyczącej prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
5. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz.
6. Nadzór, obsługa i sprawozdawczość w części finansowej realizowanych przez PZD programów i projektów.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca w połowie wymiaru czasu pracy – 20 godz./tygodniowo
2. Wynagrodzenie brutto: 1500zł.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PZD, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys i list motywacyjny,
2) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) kopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
4) kopie świadectw pracy,
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku specjalisty,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8) inne (opinie lub referencje).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, przy ul. Łunawskiej 9 lub pocztą na adres: PZD ul. Łunawska 9, 86-200 Chełmno z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chełmnie”, w terminie do dnia 16 stycznia 2012 r. do godz. 12 ºº.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Nie przewiduje się procedury odwoławczej od postanowień Komisji Rekrutacyjnej.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Chełmnie

Mariusz Kalkiewicz

metryczka


Wytworzył: Mariusz Kalkiewicz (3 stycznia 2012)
Opublikował: Dariusz Banach (3 stycznia 2012, 11:23:23)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (20 stycznia 2012, 08:18:15)
Zmieniono: dodano informację o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3314