Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Chełmno, dnia 4 stycznia 2012 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:
młodszy geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Katarzyna Maćkowska - zamieszkała w miejscowości Bągart

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Katarzyna Maćkowska w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą liczbę punktów, wykazując się najlepszym stopniem znajomości przepisów prawa z zakresu postępowania administracyjnego oraz z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku, takimi jak: sumienność, odpowiedzialność, staranność, dokładność oraz komunikatywność.


___________________________________________________________________________

Chełmno, dnia 13.12.2011 r.

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U.  Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

młodszy geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

wymiar etatu: 1
na podstawie umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe geodezyjne i kartograficzne lub średnie geodezyjne
i kartograficzne.
2) Co najmniej roczny staż pracy przy wykształceniu wyższym, 2-letni staż pracy przy wykształceniu średnim.
3) Znajomość przepisów prawa z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4) Dobra znajomość obsługi komputera.
5) Korzystanie z pełni praw publicznych.
6) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość obsługi programów geodezyjnych do prowadzenia baz danych w systemach informatycznych (C-geo, EWID 2007).
2) Skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Gromadzenie i prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2) Prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej.
3) Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń lub zamówień prac geodezyjnych i kartograficznych.
4) Udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5) Rozliczanie zgłaszanych robót, sporządzanie kosztorysów i wystawianie rachunków.
6) Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) Praca w systemie równoważnym.
2) Praca przy monitorze ekranowym.
3) Praca umysłowa o różnym stopniu skomplikowania.
4) Zmienne tempo pracy.
5) Sytuacje stresowe.
6) Częste kontakty z klientami zewnętrznymi.

5. W listopadzie 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Chełmnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,*
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
7) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
8) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy geodeta”, w terminie do dnia 27 grudnia 2011 roku do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) ”**

                            
STAROSTA CHEŁMIŃSKI


* Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, musi przedstawić aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
** Klauzula powinna być podpisana własnoręcznym podpisem.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (13 grudnia 2011)
Opublikował: Dariusz Banach (13 grudnia 2011, 09:01:21)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (4 stycznia 2012, 08:37:00)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3360