Nabór na stanowisko referenta ds. komunikacji w Wydziale Spraw Społecznych

Chełmno, dn. 8 lutego 2011 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

referenta ds. komunikacji w Wydziale Spraw Społecznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na wyż.wym. stanowisko została wybrana:
 
Aldona Mosek  - zamieszkała w Chełmnie
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Aldona Mosek, w wyniku testu pisemnego, zakwalifikowała się do rozmowy kwalifikacyjnej, z której uzyskała najwyższą liczbę punktów, wykazując się najlepszym stopniem znajomości przepisów prawa z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego oraz rejestracji pojazdów. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które będę przydatne w pracy na stanowisku, takimi jak: odpowiedzialność, sumienność, silna motywacja do pracy oraz komunikatywność. 

________________________________________________________________________________

Chełmno, dn.20.01.2011 r.

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz.1458, z późn. zm.)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie,
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno:

referenta ds. komunikacji w Wydziale Spraw Społecznych

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe;
b) znajomość przepisów prawa dotyczących kompetencji starosty w zakresie określonym w punkcie 3;
c) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego, w tym administracji powiatowej;
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość obsługi komputera;
b) obsługa Systemu Pojazd.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (zadania podstawowe):
- prowadzenie wszelkich spraw związanych z rejestracją i czasowym wyrejestrowaniem pojazdów,
- dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o zmianie właściciela pojazdu oraz zmian parametrów technicznych pojazdów,
- kierowanie pojazdów na dodatkowe badanie techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska oraz w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji,
- przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
- zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
- przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów i przyczep,
- wydawanie spersonalizowanych kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych,
- wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
- prowadzenie ewidencji numerów rejestracyjnych,
- podejmowanie działań, związanych z utrzymaniem i doskonaleniem, wdrożonego w Starostwie systemu zarządzania jakością (zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009) i osiąganiem celów jakościowych, wyznaczanych w ramach tego systemu,
- wykonywanie innych, zleconych przez przełożonych zadań, odpowiednich do charakteru realizowanych na zajmowanym stanowisku obowiązków,
- archiwizacja dokumentów.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) odpisy lub kopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie;
d) kopie świadectw pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;*
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;*
g) kopie innych dodatkowych dokumentów, potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. komunikacji”, w terminie do dnia 1 lutego 2011 roku, do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Starostwa).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa, przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”, własnoręcznie podpisaną.

* Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, jest zobowiązana do przedłożenia pracodawcy, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

metryczka


Wytworzył: Sławomir Kerber (20 stycznia 2011)
Opublikował: Dariusz Banach (20 stycznia 2011, 10:57:59)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (9 lutego 2011, 10:35:13)
Zmieniono: dodano informację o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4804