Nabór na wolne stanowisko - młodszy referent w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Dorota Ratajczyk - zamieszkała w Chełmnie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Dorota Ratajczyk uzyskała najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując się najlepszym stopniem znajomości przepisów prawa z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego, gospodarki nieruchomościami oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które będę przydatne w pracy na stanowisku, takimi jak: odpowiedzialność, sumienność, silna motywacja do pracy oraz komunikatywność.

________________________________________________________________________________

 Chełmno, dnia 15.03.2010 r.

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458)


Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie co najmniej średnie administracyjne,
2) znajomość przepisów prawa z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, gospodarki nieruchomościami, prawa cywilnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
2) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą administracyjną obrotu nieruchomościami ( postępowanie administracyjne, wywłaszczenia, regulacje stanów prawnych itp.),
3) umiejętność korzystania z zasobu ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych,
4) dobra znajomość obsługi komputera,
5) obsługa zintegrowanego systemu do zarządzania nieruchomościami „EWID 2007”.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu,
2) oddawanie, wygaszanie prawa trwałego zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
3) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
4) prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczenia nieruchomości, odszkodowań i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
5) wyłączanie gruntów z produkcji rolnej.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,*
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
7) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: „Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ”, w terminie do dnia 26 marca 2010 roku, do godz. 10 00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.powiat-chelmno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) ”**

* Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, musi przedstawić aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
** Klauzula powinna być podpisana własnoręcznym podpisem.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Derebecki (15 marca 2010)
Opublikował: Dariusz Banach (15 marca 2010, 13:37:42)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (31 marca 2010, 08:02:24)
Zmieniono: dodano informację o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5595