Nabór na wolne stanowisko - podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Chełmno, 2 listopada 2009 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Wydziale Spraw Społecznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Monika Felsmann - zamieszkała w Chełmnie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Monika Felsmann uzyskała najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując się najlepszym stopniem znajomości przepisów prawa z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego oraz ochrony środowiska. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które będę przydatne w pracy na stanowisku, takimi jak: odpowiedzialność, sumienność, silna motywacja do pracy oraz komunikatywność.


_________________________________________________________________________________
Chełmno, dn.13.10.2009 r.

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Wydziale Spraw Społecznych

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe – kierunek ochrona środowiska,
b) znajomość przepisów prawa dotyczących kompetencji starosty w zakresie określonym w pkt 2,
c) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego,
d) umiejętność obsługi komputera,
e) korzystanie z pełni praw publicznych,
f) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (zadania podstawowe):
a) prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną i rybactwem,
b) prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody,
c) prowadzenie edukacji ekologicznej,
d) prowadzenie spraw związanych z łowiectwem,
e) udostępnianie informacji o środowisku,
f) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych,
g) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
h) prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko,
i) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem,
j) archiwizacja dokumentów.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy,
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa”, w terminie do dnia 27 października 2009 roku, do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa, przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz. 1458).

metryczka


Wytworzył: Sławomir Kerber (13 października 2009)
Opublikował: Dariusz Banach (13 października 2009, 09:55:39)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (2 listopada 2009, 10:31:31)
Zmieniono: dodano informację o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4770