Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównej/ego księgowej/go w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

Chełmno, dnia 2 stycznia 2012r. 
 
Ogłoszenie o naborze 
____________________________________________________________ 
  
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, tel.56 6772455, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
 
g ł ó w n e j/e g o    k s i ę g o w e j/g o 
wymiar etatu: ½ 
na podstawie: umowy o pracę 
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
1) wymagania niezbędne:

- obywatel polski spełniający co najmniej jeden z warunków:
* ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
* ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6-letnia praktykę w księgowości
- posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
- nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działaniu instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
- dobra znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów dotyczących egzekucji w administracji.
- dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów księgowych i arkuszy kalkulacyjnych.
2) wymagania dodatkowe - odpowiedzialność, sumienność i staranność, umiejętność pracy w zespole.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, polegającej zwłaszcza na:
- zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
* właściwy przebieg operacji gospodarczych,
* ochronę mienia będącego w posiadaniu PCPR,
- bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
* terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu PCPR,
* terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej PCPR zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
- wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji PCPR.
- zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez PCPR,
- przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
- zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań.
3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych będących w dyspozycji PCPR.
4. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczącej prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
5. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz.
6. Nadzór, obsługa i sprawozdawczość w części finansowej realizowanych przez Centrum programów i projektów.
7. Nadzór finansowy nad jednostkami nadzorowanymi.
 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1.      Praca w połowie wymiaru czasu pracy – 20 godz./tygodniowo
2.      Wynagrodzenie brutto: 1500zł.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
 
Wymagane dokumenty:
1)  życiorys i list motywacyjny,
2)  kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3)  kopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
4)  kopie świadectw pracy,
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku specjalisty,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8) inne (opinie lub referencje).
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, przy ul. Słowackiego 3 lub pocztą na adres: PCPR ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie”, w terminie do dnia  13 stycznia 2012 r. do godz. 12 ºº.
 
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Nie przewiduje się procedury odwoławczej od postanowień Komisji Rekrutacyjnej.
 
 
 
                                                                                               Kierownik
                                                                       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                                                 w Chełmnie
 
 
                                                                                           Ewa Wirosławska

Wytworzył: Sylwester Glaubert (2 stycznia 2012)
Opublikował: Sylwester Glaubert (2 stycznia 2012, 12:04:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11689

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij