string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 177/2009Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 lipca 2009w sprawie przystąpienia Powiatu Chełmińskiego do „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w ramach obszaru B, D, E i F w 2009 roku Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578), uchwały nr XII/109/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO” na lata 2004-2013, uchwały nr 178/2009 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2009 roku oraz wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2009 roku, oraz ustalenia terminów naboru wniosków i wystąpień w ramach programu, uchwały nr 177/2009 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”,

Uchwała nr 177/2009
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 lipca 2009


w sprawie przystąpienia Powiatu Chełmińskiego do „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w ramach obszaru B, D, E i F w 2009 roku

Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578), uchwały nr XII/109/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO” na lata 2004-2013, uchwały nr 178/2009 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2009 roku oraz wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2009 roku, oraz ustalenia terminów naboru wniosków i wystąpień w ramach programu, uchwały nr 177/2009 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”,


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Postanawia się o przystąpieniu Powiatu Chełmińskiego do „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w ramach obszaru B, D, E i F
w 2009 roku.

§ 2. Ustala się termin składania projektów przez beneficjentów do dnia 24 lipca 2009 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                       
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
/Wojciech Bińczyk/metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (8 września 2009, 09:04:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4030