string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 173/2009Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 lipca 2009w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r.: Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz.U. z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz.U. z 2008 r.: Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz.U. z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458), art. 9g ust. 2 oraz art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami: Dz.U. z 2006 r.: Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; Dz.U. z 2007 r.: Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; Dz.U. z 2008 r.: Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r.: Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572), w związku z wnioskiem Pani Doroty Zacharek-Rzępołuch

Uchwała nr 173/2009
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 lipca 2009


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r.: Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz.U. z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz.U. z 2008 r.: Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz.U. z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458), art. 9g ust. 2 oraz art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami: Dz.U. z 2006 r.: Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; Dz.U. z 2007 r.: Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; Dz.U. z 2008 r.: Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r.: Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572), w związku z wnioskiem Pani Doroty Zacharek-Rzępołuch


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Doroty Zacharek-Rzępołuch, nauczyciela Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1. Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący Komisji –
 Grzegorz Zalewski,
2.     Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Iwona Michałek,
3.     Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie – Jan Went,
4.     Eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
- Ewa Małgorzata Latosińska,
 - Beata Jolanta Derkowska.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
Wojciech Bińczyk
                                                                                             
                                                                                             


metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (8 września 2009, 08:54:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2832