NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/166/08Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 grudnia 2008uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2009Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 165, art. 184 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r., Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.79, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. nr 180 poz. 1112)

Uchwała nr XVII/166/08
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 grudnia 2008


uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 165, art. 184 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r., Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.79, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. nr 180 poz. 1112)


Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
Dochody budżetu powiatu w wysokości 41.256.701 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2
Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.132.341 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 r.).
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.  

§ 3
Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.875.640 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 375.640 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.500.000 zł.
Przychody budżetu powiatu w wysokości 10.414.496 zł, rozchody w wysokości 538.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)      ogólną w wysokości                                                                    -    300.000 zł
2)      celową w wysokości                                                                    -    345.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie                                       -    345.000 zł.
 
 
§ 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie  z załącznikiem nr 6a.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie  z załącznikiem nr 7.  

§ 6
Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 171.550 zł; wydatki – 161.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a.
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 401.140 zł; wydatki – 408.835 zł, zgodnie   z załącznikiem nr 8 i nr 8b.  

§ 7
Dotacje podmiotowe dla: 1)     działających na terenie powiatu szkół niepublicznych w wysokości    – 380.000 zł,
2)     Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Chełmnie w wysokości – 15.000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące   i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 5.778.345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody      - 60.000 zł, 2) wydatki       - 55.600 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody      - 193.416 zł
2) wydatki       - 192.521 zł
zgodnie z załącznikiem na 12.
 
§ 9
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie         - 2.000.000 zł,
2)      sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie                           - 9.500.000 zł
3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie            -              0 zł
 
§ 10
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości    2.000.000 zł,
2)      zaciągania zobowiązań;
a)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy          i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
3)      dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4)      Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5)      Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 230.000 zł.
6)      Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 130.000 zł.
7)      Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 
§ 11
Powiat w roku 2009 nie planuje zawierania umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.
 
§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.
 
§ 13
Załącza się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Chełmińskiego.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
 
 
        Janusz Wojtaszewski

objaśnienia do uchwały (193kB) plik

Załącznik nr 1 (552kB) plik

Załącznik nr 2 (4677kB) plik

Załacznik nr 3 (28kB) plik

Załącznik 3a (22kB) plik

Załącznik nr 4 (68kB) plik

Załącznik nr 5 (39kB) plik

Załącznik nr 6 (84kB) plik

Załącznik nr 6a (26kB) plik

Załącznik nr 7 (63kB) plik

Załącznik nr 8 (18kB) plik

Załącznik nr 8a (34kB) plik

Załącznik nr 8b (309kB) plik

Załącznik nr 9 (13kB) plik

Załącznik nr 10 (31kB) plik

Załącznik nr 11 (39kB) plik

Załącznik nr 12 (41kB) plik

Załącznik nr 13 (47kB) plik

Załącznik nr 14 (179kB) plik

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (8 stycznia 2009, 09:58:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5676