string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 122/2008Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 4 grudnia 2008zmiany Uchwały Nr 81/08 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rokNa podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)

Uchwała nr 122/2008
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 4 grudnia 2008


zmiany Uchwały Nr 81/08 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:
  
§ 1.
W Uchwale Nr 81/08 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:
 
„Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok.
 
 
I. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie – 9.584 zł, w tym:
 
1) doradztwo metodyczne – 1.300 zł
2) dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 6.256 zł
3) szkolenia Rady Pedagogicznej – 1.500 zł
4) kursy dokształcające i szkolenia – 420 zł
5) przejazdy nauczycieli – 108 zł.
  
II. Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie – 12.717 zł, w tym:
 
1) doradztwo metodyczne – 2.450 zł
2) dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 1.200 zł
3) kursy dokształcające i szkolenia – 4.450 zł
4) szkolenia Rady Pedagogicznej – 2.000 zł
5) przejazdy nauczycieli – 2.617 zł.
 
III. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie –  15.202 zł, w tym:  
1) doradztwo metodyczne – 1.800 zł
2) dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 7.200 zł
3) kursy i warsztaty nauczycieli – 4.000 zł
4) szkolenia Rady Pedagogicznej – 600 zł
5) przejazdy nauczycieli – 1.602 zł.
  
IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 25.204 zł, w tym:
 
1) doradztwo metodyczne – 450 zł
2) dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 12.950 zł
3) kursy doskonalenia zawodowego – 7.984 zł
4) szkolenia Rady Pedagogicznej – 120 zł
5) kursy kwalifikacyjne – 3.700 zł.
 
V. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie – 2.661 zł, w tym:
 
1) kursy kwalifikacyjne – 400 zł
2) kursy i szkolenia – 2.161 zł
3) przejazdy nauczycieli – 100 zł.
 
VI. Dom Dziecka w Chełmnie – 2.812 zł, w tym:
 
1) kursy kwalifikacyjne – 590 zł
2) szkolenia Rady Pedagogicznej – 2.222 zł.”
  
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu  

Zdzisław Gamański    
 
 

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (8 grudnia 2008, 11:52:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4289