string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 112/2008Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 sierpnia 2008w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2009 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; Dz. U z 2002 Nr 23,poz. 220, nr 62, poz.558, Nr 13,poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXV/281/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:

Uchwała nr 112/2008
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 sierpnia 2008


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; Dz. U z 2002 Nr 23,poz. 220, nr 62, poz.558, Nr 13,poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXV/281/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się na 2009 rok założenia do prac nad budżetem Powiatu Chełmińskiego zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wysokość rezerwy ogólnej wynosi do 1% planowanych wydatków.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 112/08
Zarządu Powiatu w Chełmnie
z dnia 20 sierpnia 2008 r.

1. Przy ustalaniu budżetu jednostek oświatowych :
a)Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie,
b)Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie,
c)Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie wraz z Internatem,
d)SOSZW w Chełmnie (szkoły i internat).

2. Przyjmuje się, że planowany budżet jednostki wymienionej w punkcie 1 ustala się w wysokości nie większej niż kwoty obliczonej jako iloczyn przeliczeniowej liczby uczniów przypadającej na szkołę i finansowego standardu określonego przy ustalaniu subwencji ogólnej części oświatowej na 2008 r. tj. 3645,7229 zł (który jest kwotą jednostkową na ucznia) powiększonej o 2,9 % ( planowaną inflację).

 BJ = PL x 3.751,45 zł

BJ – budżet jednostki oświatowej.
PL – przeliczeniowa liczba uczniów przypadająca na jednostkę oświatową obliczona zgodnie z załączoną tabelą. Liczba uczniów przyjęta do obliczenia przeliczeniowej liczby uczniów ustalona jest na dzień 10.09.2008 roku.

3. Budżet jednostki oświatowej przeznaczony jest na realizację zadań:
a)finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi),
b)finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
c)finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
d)dofinansowanie wydatków związanych z wypłaceniem odpraw nauczycielom na podstawie art.20 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz udzielonych urlopów dla poratowania zdrowia,
e)finansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych związanego z wdrożeniem nowych ramowych planów nauczania,
f)finansowanie zadań z zakresu pomocy zdrowotnej nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
g)finansowanie zadań z zakresu tworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli),
h)finansowanie kształcenia uczniów oddziałów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
i)finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
j)finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

4. Wskaźniki do przygotowania projektu budżetu na 2009 r. dla jednostek oświatowych:
a) dla wynagrodzeń dla nauczycieli wzrost od 01 stycznia 2009 r. o 5 % oraz od 01 września 2009 r. o kolejne 5 %.
b) dla pracowników administracji i obsługi wzrost o 8 %.Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 112/08
Zarządu Powiatu w Chełmnie
z dnia 20 sierpnia 2008 r.

Wskaźniki do przygotowania projektu budżetu na 2009 rok dla jednostek budżetowych nie wymienionych w załączniku nr 1, Powiatowych Funduszy i zadań realizowanych z dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej, ustalone są w wysokości:

a)dla dochodów wzrost o 2,9 %,
b)dla wydatków bieżących we wszystkich działach wzrost o 2,4 %,
c)dla wynagrodzeń we wszystkich działach wzrost o 8 % z wyłączeniem rozdziału 71015, 75411,
d)dla wynagrodzeń w rozdziale 71015 oraz 75411 wzrost o 2,9 %.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (15 października 2008, 11:08:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4170