string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 9Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 22 maja 2024w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w ChełmnieNa podstawie art. 32 ust.2 pkt 6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107)

Uchwała nr 9
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22 maja 2024


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107)


Zarządu Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 371/2023 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 7 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności”.
2. W § 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
  „9. Pracą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności kieruje przewodniczący, którego powołuje i odwołuje starosta”.
3. W § 9 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
   „ 2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a)        Wydziałem Organizacyjnym,
b)        Wydziałem Finansowym,
c)        Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
d)        Powiatowym Zarządem Dróg w Chełmnie,
e)        Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Chełmnie,
f)         Domem Pomocy Społecznej w Mgoszczu,
g)        Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
h)        Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie,
i)         Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
j)         Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
k)        Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,
l)         Audytorem Wewnętrznym,”
4.      § 10 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„ 1)  sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a)        Wydziałem Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,
b)        Wydziałem Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska,
c)        Wydziałem Komunikacji i Transportu,
d)        Zespołem Zarządzania Projektami,
e)        Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie,
f)         Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie,
g)        Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie,,
h)        Zespołem Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie,
i)          Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego
w Grubnie,
j)          Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności.”

W § 17:
1) pkt II ust. 1pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„ 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wchodzącego, w tym prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków oraz:”
2) pkt II ust.1 pkt  1) c otrzymuje brzmienie:
  „c) zawiadamianie wydziałów ksiąg wieczystych sądów o zmianach danych objętych działek i ksiąg wieczystych oraz zawiadamianie organów podatkowych w przypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego,”
3) pkt III otrzymuje brzmienie:
„III
W zakresie służby geodezyjnej i kartograficznej zadania realizuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, kierowany przez kierownika. Do zadań ośrodka należy m.in.:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, zwane dalej „powiatową bazą GESUT”,
3) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych i obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
4) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
5) zakładanie osnów szczegółowych,
6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.”
6. W § 18:
1) w ust. 1 dodaje się pkt: 28)-33) w brzmieniu:
„28) przekazywanie rozstrzygnięć w postaci decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę, zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, odmowy wydania w/w pozwoleń, organowi nadzoru budowlanego stopnia powiatowego, Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
29) przekazywanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń budowy, zgłoszeń wykonywania robót budowlanych, oraz zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, przenoszenia zgłoszeń na rzecz innego inwestora, wniesionego sprzeciwu do w/w zgłoszeń w formie decyzji, organowi nadzoru budowlanego stopnia powiatowego,
30) przekazywanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń budowy, zgłoszeń wykonywania robót budowlanych, oraz zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, przenoszenia zgłoszeń na rzecz innego inwestora, Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
31) rejestrowanie i ostemplowywanie ,dzienników budowy/ robót budowlanych/ rozbiórki dla inwestycji zatwierdzonych przez Starostę Chełmińskiego,
32) prowadzenie rejestrów w/w dzienników,
33) współdziałanie z organami ochrony zabytków przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.”
2) w ust.5 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:
„5) sprawy związane z zakazem wykonywania polowań.”
3)      w ust. 11 skreśla się pkt 3).
W § 20:
1) w ust. 1 pkt 24) i 26) otrzymują brzmienie:
„24) prowadzenie prac nad zapewnieniem warunków realizacji obowiązku nauki w szkołach ponadpodstawowych,”
„26) zapewnienie nauczycielom realizacji różnorodnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,”
2) w ust.1 dodaje się pkt 33) w brzmieniu:
„33)  współpraca z dyrektorem publicznej szkoły/placówki w zakresie uzgadniania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów do internatu   oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe.”
3) w ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów   w dni wolne od pracy na terenie powiatu,”
4) w ust.2 dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
„7) opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych.”
5) w ust. 4 dodaje się pkt 10) w brzmieniu:
„10) obsługa administracyjno-biurowa Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Chełmińskiego.”
6) dodaje się ust.7 w brzmieniu:
„7. W zakresie pomocy społecznej:
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością domu pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w zakresie spraw organizacyjnych,
2) koordynowanie i analiza działalności jednostek organizacyjnych powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej,
3) koordynowanie opracowywania i realizacji programów z zakresu polityki społecznej.”
Dodaje się § 24a w brzmieniu:
„§ 24a Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Zespół realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz innych aktów prawnych, a w szczególności:
1) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
2) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
3) wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
4) wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo prawomocne orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień,
5) wydawanie kart parkingowych,
6) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie orzecznictwa,
7) wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.”
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (22 maja 2024, 15:35:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 22