string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 7Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 maja 2024w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych studentówNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.107) oraz § 10 ust. 1 Regulamin przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXXIV/247/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2023 r.

Uchwała nr 7
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 maja 2024


w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych studentów

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.107) oraz § 10 ust. 1 Regulamin przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXXIV/247/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2023 r.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W Uchwale Nr 390 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 sierpnia 2023 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych studentów, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,§ 1. Powołuje się Komisję Stypendialną, której celem jest wytypowanie kandydatur do otrzymania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego, w składzie:
1. Członkowie Zarządu Powiatu:
- Dorota Żulewska  – przewodnicząca Komisji,
- Krzysztof Poliwko”.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
                
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (15 maja 2024, 15:43:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24