string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 5Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 maja 2024w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Uchwała nr 5
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 maja 2024


w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Powołać komisję przetargową w celu przeprowadzania przetargów na zbywanie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego.
 
§ 2. W skład komisji przetargowej powołuje się następujące osoby:
1. Dorota Żulewska  – Wicestarosta Chełmiński – Przewodniczący komisji
2. Janina Siemiątkowska – Skarbnik Powiatu – Wiceprzewodniczący komisji
3. Tadeusz Derebecki – Sekretarz Powiatu - Wiceprzewodniczący komisji
4. Dominika Chmurzyńska – Naczelnik Wydziału GKN – Członek komisji
5. Barbara Tomaszewska – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN – Członek komisji
6. Jakub Babicz - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami - Członek komisji
7. Monika Tarka - Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Członek komisji
8. Paulina Cieszyńska - Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Członek komisji.
 
§ 3. Komisja przetargowa może przeprowadzać czynności przetargowe w składzie minimum trzyosobowym, a decyzje podjęte przez taką liczbę osób są obowiązujące.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5. Traci moc uchwała nr 272/2014 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego i uchwała nr 2/2019 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego oraz uchwała nr 2/2014 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (15 maja 2024, 15:29:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24