string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 2Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w GrubnieNa podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)1

Uchwała nr 2
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)1


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Powierza się pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, z siedzibą w Grubnie 56, 86-212 Stolno, wicedyrektorowi Pani Edycie Chrapińskiej na okres od dnia 8 maja 2024 r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora wyłonionego w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 8 maja 2024 r.
                                                      
                                                             
Przewodniczący Zarządu Powiatu                                        
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1672, poz. 1718  i poz. 2005.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (13 maja 2024, 08:52:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32