string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 1Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 maja 2024w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie z zajmowanego stanowiskaNa podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 17 ust. 3 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984, ze zm.)1

Uchwała nr 1
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 maja 2024


w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie z zajmowanego stanowiska

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 17 ust. 3 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984, ze zm.)1


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Odwołuje się z dniem 7 maja 2024 r. Panią Dorotę Żulewską ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, z siedzibą w Grubnie 56, 86-212 Stolno.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                      
                                                             
Przewodniczący Zarządu Powiatu                                        
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1730, Dz. U. z 2023 r. poz. 1586, poz. 1672 i poz. 2005.
 
 

 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (13 maja 2024, 08:49:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29