string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 437Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 24 kwietnia 2024w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2123 ze zm.)[1] oraz Rozporządzenia z dnia 30 października 2023 r. Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 (Dz.U. z 2023 r. poz. 2480)

Uchwała nr 437
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24 kwietnia 2024


w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2123 ze zm.)[1] oraz Rozporządzenia z dnia 30 października 2023 r. Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 (Dz.U. z 2023 r. poz. 2480)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala co następuje
 
§1 Powołuje się Zespół Koordynujący Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030, zwany dalej Zespołem.
 
§ 2
1. W skład Zespołu wchodzą:
a)      Ewa Wirosławska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
b)      Sławomir Cieślicki – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie,
c)      Monika Krieger – instruktorka terapii zajęciowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom w Chełmnie,
d)      s. Czesława Morkowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie,
e)      Grażyna Glamowska – Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa i opieki medycznej
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
f)       Dorota Kornacka – pracownik socjalny w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu,
g)      Monika Niewiarowska-Zych – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chełmnie,
h)      Aleksandra Świerczek – psycholog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie,
i)       Sara Mielcarska-Ostrowska – podinspektor ds. zdrowia i polityki społecznej Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
2. Na przewodniczącego Zespołu wyznacza się Sarę Mielcarską-Ostrowską.
 
§ 3 Zadania i zasady działalności Zespołu określa Regulamin będący załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 4 Traci moc Uchwała 264/2017 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zmieniona Uchwałą Nr 194/2021 Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21 kwietnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr 343/2023 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia
22 lutego 2023 r.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański


załącznik do uchwały (15kB) word


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1972

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (25 kwietnia 2024, 14:56:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38