string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr XL/294/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 marca 2024zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2024 - 2037Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)1) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107)

Uchwała nr XL/294/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 marca 2024


zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2024 - 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)1) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107)


Rada Powiatu Chełmińskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr XXXVIII/277/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu Chełmińskiego na lata 2024-2037: 
1) Nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) Nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 
3) Nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Chełmińskiego

/-/ Janusz Błażejewicz 


uchwała z załącznikami (2321kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872. 

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (3 kwietnia 2024, 10:04:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57