string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr XL/293/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 marca 2024zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2024 rok.Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)1),

Uchwała nr XL/293/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 marca 2024


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)1),


Rada Powiatu Chełmińskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/276/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany: 
1) W § 1 kwotę 118 544 792,88 zł zastępuje się kwotą 112 236 495,91 zł. Dochody bieżące w kwocie 104 185 476,07 zł zastępuje się kwotą 104 605 528,07 zł, a dochody majątkowe w kwocie 14 359 316,81 zł, zastępuje się kwotą 7 630 967,84 zł. 
2) W § 2 ust. 1 kwotę 118 568 523,68 zł zastępuje się kwotą 112 260 226,71 zł. Wydatki bieżące w kwocie 96 097 626,07 zł zastępuje się kwotą 97 388 329,10 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 22 470 897,61 zł, zastępuje się kwotą 14 871 897,61 zł. 
3) W § 4 deficyt budżetu w kwocie 23 730,80 zostaje bez zmian i zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 23 730,80 zł. 
4) W § 7 ust. 1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 1 884 540,00 zł, bez zmian, 
5) W § 7 ust. 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 463 746,32 zł, zastępuje się kwotą 6 598 369,32 zł. 
6) W § 12 ust. 1 plan przychodów rachunku dochodów oświatowych w kwocie 672 400,00 zł zastępuje się kwota 682 400,00 zł.
7) W § 12 ust. 2 plan wydatków rachunku dochodów oświatowych w kwocie 672 400,00 zł, zastępuje się kwotą 682 400,00 zł. 

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXVIII/276/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024: 
1) Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 
2) Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
3) Nr 3 i 3a zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały, 
4) Nr 6, 6a zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a do niniejszej uchwały, 
5) Nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 
6) Nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, 
7) Nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, 
8) Nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, 
9) Nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Chełmińskiego 
/-/ Janusz Błażejewiczuchwała z załącznikami (11900kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872. 

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (3 kwietnia 2024, 09:59:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59