string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 432Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 marca 2024w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z Uchwałą Nr 413/2024 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024

Uchwała nr 432
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 marca 2024


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z Uchwałą Nr 413/2024 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala co następuje
 
§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024.
 
§ 2. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański

załącznik do uchwały (19kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (27 marca 2024, 13:21:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42