string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 431Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 marca 2024w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2024”.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), w związku z Uchwałą Nr 414/2024 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2024”

Uchwała nr 431
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 marca 2024


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2024”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), w związku z Uchwałą Nr 414/2024 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2024”


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala co następuje
 
§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2024”.
 
§ 2. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 

załącznik do uchwały (17kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (27 marca 2024, 13:17:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55