string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 430Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 marca 2024w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2024 r. II edycja”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały nr XXXVII/268/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2024”

Uchwała nr 430
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 marca 2024


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2024 r. II edycja”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały nr XXXVII/268/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2024”


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2024. II edycja”.
 
§ 2. Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wzór oferty realizacji zadania oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania, o którym mowa w § 1, określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057).
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański

załącznik do uchwały (24kB) word
załącznik do regulaminu konkursu (19kB) word   
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (27 marca 2024, 13:14:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72