string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr XXXIX/288/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 lutego 2024w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla siedmiu Gmin Powiatu ChełmińskiegoNa podstawie art. 7a, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 j.t.) oraz art. 216 ust.2. pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 j.t.)[1]:

Uchwała nr XXXIX/288/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 lutego 2024


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla siedmiu Gmin Powiatu Chełmińskiego

Na podstawie art. 7a, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 j.t.) oraz art. 216 ust.2. pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 j.t.)[1]:


Rada Powiatu Chełmińskiego
  uchwala, co następuje:
 
§ 1. Udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla: Gminy Miasto Chełmno, Gminy Chełmno, Gminy Kijewo Królewskie, Gminy Unisław, Gminy Stolno, Gminy  Papowo Biskupie, gminy Lisewo                w łącznej kwocie 70.000 zł, dla każdej po 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych.
 
§ 2. Dotacja celowa w łącznej kwocie 70.000 zł została zabezpieczona      w budżecie powiatu na 2024 r. w rozdziale 75412 ”Ochotnicze Straże Pożarne”.           
 
§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji, o której mowa   w § 1 określą odrębne umowy.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady     
Powiatu Chełmińskiego
/-/ Magdalena Pudło
 
 
 
 
 
 
 
1 Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (1 marca 2024, 10:25:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114