string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr XXXIX/286/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 lutego 2024w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówNa podstawie woj. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), woj. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (T.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.)1 oraz § 7 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXXV/255/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 3 lipca 2023 r. poz. 4367),

Uchwała nr XXXIX/286/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 lutego 2024


w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie woj. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), woj. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (T.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.)1 oraz § 7 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXXV/255/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 3 lipca 2023 r. poz. 4367),


Rada Powiatu Chełmińskiego  
uchwala, co następuje:    
 
§ 1
Przyznaje się dotację celową Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Fara w Chełmnie, ul. Franciszkańska 8, 86-200 Chełmno, wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A/392, nr księgi wieczystej TO1C/00025613/5, w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), na zadanie pod nazwą: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie – ornament, ul. Franciszkańska 8, 86-200 Chełmno. Ołtarz z prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie.”
 
§ 2
Przyznaje się dotację celową Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a ¢Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska w Chełmnie, ul Dominikańska 40, 86-200 Chełmno, wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A/416, nr księgi wieczystej TO1C/00014115/4, w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), na zadanie pod nazwą: „Chełmno, kościół przyklasztorny pw. św. Janów: kontynuacja konserwacji i restauracji stall / boazerii z XVI / XVII wieku, XI etap prac.”
 
§ 3
Przyznaje się dotację celową Panu Bartłomiejowi Kaliszewskiemu, właścicielowi Zespołu dworsko - parkowego w Wichorzu, Wichorze 22, 86-212 Stolno, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/69, nr księgi wieczystej TO1C/00021061/2, w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), na zadanie pod nazwą:  „Zespół dworsko - parkowy  w Wichorzu gm. Stolno. Wymiana pokrycia dachowego na budynku spichlerza, Wichorze 22, 86-212 Stolno.”
 
§ 4
Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji, o których mowa w § 1, 2 i 3 określą odrębne umowy.
  
§  5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
 
§  6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego
/-/ Magdalena Pudło
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.1688, Dz.U. z 2023 r. poz. 951, Dz.U. z 2017 r. poz. 1595.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (1 marca 2024, 10:10:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124