string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr XXXIX/284/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 lutego 2024w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107) i art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024r., poz. 177)

Uchwała nr XXXIX/284/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 lutego 2024


w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107) i art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024r., poz. 177)


Rada Powiatu w Chełmnie 
uchwala, co następuje: 
  
§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
  
Z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu 
/-/ Magdalena Pudło
 

załącznik do uchwały (791kB) pdf   
załącznik nr 1 do Programu (249kB) pdf
załącznik nr 2 do Programu (176kB) pdf
załącznik nr 3 do Programu (124kB) pdf
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (1 marca 2024, 09:59:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120