string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr XXXIX/283/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 lutego 2024w sprawie przedłużenia realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2025 roku.Na podstawie art.4 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107) oraz art.35a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r., poz. 44)

Uchwała nr XXXIX/283/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 lutego 2024


w sprawie przedłużenia realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2025 roku.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107) oraz art.35a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r., poz. 44)


Rada Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przedłuża się realizację Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, przyjętego uchwałą nr XXIV/237/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r. Rady Powiatu Chełmińskiego, do roku 2025.
 
§ 2. Ilekroć mowa w załącznikach do Programu oraz załączniku do uchwały Rady Powiatu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, o roku realizacji 2023 otrzymuje on brzmienie 2025.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu
/-/ Magdalena Pudło
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (1 marca 2024, 09:41:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116