string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr XXXIX/281/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 lutego 2024w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024 – 2030Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i 4, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) i art. 19 pkt 16, art.112 ust.13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz.901 ze zm.[1]), w związku z art.6 ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r., poz.1249 ze zm.[2])

Uchwała nr XXXIX/281/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 lutego 2024


w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024 – 2030

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i 4, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) i art. 19 pkt 16, art.112 ust.13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz.901 ze zm.[1]), w związku z art.6 ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r., poz.1249 ze zm.[2])


Rada Powiatu w Chełmnie 
uchwala, co następuje: 
  
§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Psychologiczno - Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2030 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
  
Z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu 
/-/ Magdalena Pudło
 
 
załącznik do uchwały (369kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. 2023r. poz.1693, 1938, 2760.
[2] Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. 2023r. poz.289, 535, 1606

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (1 marca 2024, 09:35:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111