string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 419/2024Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 14 lutego 2024w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r.”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały nr XXXVII/268/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2024”

Uchwała nr 419/2024
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 lutego 2024


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r.”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały nr XXXVII/268/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2024”


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r.”

§ 2. Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wzór oferty realizacji zadania oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania, o którym mowa w § 1, określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.     

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

Załącznik:
Ogłoszenie, regulamin konkursu i klauzula informacyjna: POBIERZ (23kB) word
Karta oceny zadania publicznego: POBIERZ (19kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Ewa Wirosławska
Opublikował: Dariusz Banach (15 lutego 2024, 14:12:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97