string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 414/2024Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 31 stycznia 2024w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2024”.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i § 8 ust. 1 pkt 1 i § 9 pkt 6 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2024” przyjętego Uchwałą nr XXXVII/268/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 listopada 2023 r.

Uchwała nr 414/2024
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 31 stycznia 2024


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2024”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i § 8 ust. 1 pkt 1 i § 9 pkt 6 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2024” przyjętego Uchwałą nr XXXVII/268/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 listopada 2023 r.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala co następuje

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2024”.

§ 2. Ogłoszenie konkursowe wraz z regulaminem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Kryteria przyznawania i wydatkowania dotacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w §1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wzór oświadczenia o ilości zawodników i zawodów sportowych stanowi załącznik 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wzór zaktualizowanego harmonogramu i zestawienia kosztów realizacji zadania stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański


Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe wraz z regulaminem i klauzulą informacyjną: POBIERZ (92kB) word
2. Kryteria przyznawania i wydatkowania dotacji: POBIERZ (53kB) word
3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego: POBIERZ (258kB) plik
4. Wzór oświadczenia o ilości zawodników i zawodów sportowych: POBIERZ (43kB) word
5. Wzór zaktualizowanego harmonogramu i zestawienia kosztów realizacji zadania: POBIERZ (107kB) word
6. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego: POBIERZ (187kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Podlasińska
Opublikował: Dariusz Banach (1 lutego 2024, 11:59:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415