string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 413/2024Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 31 stycznia 2024w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i § 8 ust. 1 pkt 1 i § 9 pkt 7 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2024” przyjętego Uchwałą nr XXXVII/268/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 listopada 2023 r.

Uchwała nr 413/2024
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 31 stycznia 2024


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i § 8 ust. 1 pkt 1 i § 9 pkt 7 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2024” przyjętego Uchwałą nr XXXVII/268/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 listopada 2023 r.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala co następuje

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024.

§ 2. Ogłoszenie konkursowe wraz z regulaminem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wzór zaktualizowanego harmonogramu i zestawienia kosztów zawartych w ofercie realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/Zdzisław Gamański/


Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe wraz z regulaminem i klauzulą informacyjną: POBIERZ (114kB) word
2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego: POBIERZ (257kB) plik
3. Wzór zaktualizowanego harmonogramu i zestawienia kosztów: POBIERZ (106kB) word
4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego: POBIERZ (187kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Podlasińska
Opublikował: Dariusz Banach (1 lutego 2024, 11:55:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361