string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 406Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 21 grudnia 2023zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2023Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 poz. 1270 z późn. zm.)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXI/232/2022 z dnia 21.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2023.

Uchwała nr 406
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21 grudnia 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 poz. 1270 z późn. zm.)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXI/232/2022 z dnia 21.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2023.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego 
uchwala, co następuje: 


§ 1. W Uchwale Nr XXXI/232/2022 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023,wprowadza się następujące zmiany: 
- Nr 1 i 1a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 
- Nr 2 i 2a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, 
- dotychczasowe załączniki nr 6, 6a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3, 3a do niniejszej uchwały, 
- dotychczasowy załącznik nr 13, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W § 12 ust.1 rezerwy ogólne w wysokości 409.449,90 zł zastępuje się kwotą 406.198,90 zł, z tego: a) wydatki bieżące - 106.198,90 zł, 
b) wydatki inwestycyjne - 300 000 zł, 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 Przewodniczący Zarządu 
/-/ Zdzisław Gamański 

uzasadnienie do uchwały (240kB) pdf
załącznik nr 1 do Uchwały (113kB) pdf
załącznik nr 1a (344kB) pdf
załącznik nr 2 (160kB) pdf
załącznik nr 2a (394kB) pdf
załącznik nr 3 (118kB) pdf
załącznik nr 3a (130kB) pdf
załącznik nr 4 (445kB) pdf


1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz.1273,1407,1641, 1693,1872. 

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (3 stycznia 2024, 11:26:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99