string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 400/2023Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 listopada 2023w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2, 13 ust. 1 oraz 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945), w związku z uchwałą nr 395/2023 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 roku

Uchwała nr 400/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 listopada 2023


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2, 13 ust. 1 oraz 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945), w związku z uchwałą nr 395/2023 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 roku


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:

§ 1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 roku poprzez wybór oferty złożonej przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA zs. w Nowym Sączu ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

§ 2.
Na realizację zadania, o którym mowa w §1 planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 68245,32 zł (słownie sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 32/100), w tym na edukację prawną – 4221,36 zł.

§ 3.
Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Podlasińska
Opublikował: Dariusz Banach (20 listopada 2023, 11:31:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137