string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 397/2023Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 19 października 2023w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2024”.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.)1, art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 11 w związku z § 4 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr 397/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19 października 2023


w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2024”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.)1, art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 11 w związku z § 4 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2024”, zwany dalej projektem Programu, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.
1. Konsultacje przeprowadza się wyłącznie z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Chełmińskiego kadencji 2023-2026.
2. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu Programu w terminie od 20 października 2023 r. do 2 listopada 2023 r.

§ 3. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Chełmińskiego kadencji 2023-2026 przedkłada Zarządowi pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu Programu.

§ 4. Nieprzedłożenie opinii w terminie określonym w § 3 oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 5. Niniejsza Uchwała zostanie zamieszczona:
1) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat-chelmno.pl, w zakładkach: „Aktualności i wydarzenia” i „Organizacje pozarządowe/Konsultacje aktów prawa miejscowego”
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

§ 6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

Załączniki:
Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2024 (2763kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (19 października 2023, 15:11:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129