string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 395/2023Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 12 października 2023w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2, 13 ust. 1 oraz 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945)

Uchwała nr 395/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 12 października 2023


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2, 13 ust. 1 oraz 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 roku.

§ 2.
Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego
Zarządu Powiatu

/Wojciech Bińczyk/Załącznik do Uchwały Nr 395/2023
Zarządu Powiatu w Chełmnie
z dnia 12.10.2023 r.

Powiat Chełmiński
reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Chełmnie
z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 86-200 Chełmno,

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945),

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
a także edukacji prawnej
na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 roku.


I. Rodzaj zadania
1. Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, która podejmie się wykonania zadania polegającego na prowadzeniu 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 roku.
2. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

II. Podmioty uprawnione:
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt. 1b, pkt 22 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisane na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego , w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 68245,32 zł (słownie sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 32/100), w tym na edukację prawną – 4221,36 zł.
2. Wysokość dotacji przewidziana do przekazania organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2023 roku wynosi 64 020 zł. W roku 2022 powiat chełmiński realizował ww. zadanie przekazując wyłonionej w drodze konkursu ofert organizacji kwotę dotacji w wysokości 64 020 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
 - ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945)
 - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm).
2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana w 12 miesięcznych transzach. Szczegółowe warunki jej udzielenia i rozliczenia określi umowa o wykonanie zadania publicznego zawarta z wyłonioną w konkursie organizacją pozarządową.

V. Termin i warunki minimalne realizacji zadania
1. Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U z 2020 r. poz. 1920).
2. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje w szczególności wykonywanie zadań wymienionych w art. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje zadania zawarte w art. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
4. W ramach umowy organizacja co najmniej raz w roku będzie zobowiązana do wykonywania działań z zakresu edukacji prawnej zgodnie z art. 3b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W trakcie roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do zaproponowanych przez organizację działań w zakresie edukacji prawnej w zależności od rozpoznanych potrzeb. Organizacja obowiązana będzie przedstawić Staroście informację o realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.
5. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
6. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w następujących miejscach:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1;
2) Urząd Gminy w Unisławiu, 86-260 Unisław, ul. Parkowa 20;
3) Urząd Gminy w Papowie Biskupim, 86-221 Papowo Biskupie 128;
4) Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Kolejowa 1.
7. Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna określa poniższa tabela:

- Lokalizacja: PCPR w Chełmnie, poniedziałek, godz. 11.30 – 15.30
- Lokalizacja: UG Unisław, wtorek, godz. 12.00-16.00
- Lokalizacja: UG Papowo Biskupie, środa i czwartek, godz. 11.30 –15.30
- Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, piątek, godz. 11.30-15.30

8. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Starosty Chełmińskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
9. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz.20), ma być zapewniona możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
10. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu
11. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie z art. 5 ust.1 lub art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania przez wskazane osoby organizacja pozarządowa zobowiązana jest do zapewnienia zastępstwa przez osoby, które również będą spełniać powyższe wymogi. Osoby zastępujące również muszą być wymienione w liście osób przekazanych przez organizację pozarządową Wojewodzie.
12. Warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z wyłonioną w ramach konkursu organizacją pozarządową.
13. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

VI. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 3 listopada 2023 r. do godz. 14.00 pod adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie ul. Kolejowa 1, 86-200 Chełmno. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
W ofercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 roku”.
2. Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
3. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub zadania należy wpisać „nie dotyczy”.
4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, nieczytelne, w innym języku niż język polski, złożone przez podmioty nieuprawnione lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
5. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
6. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki :
1) aktualny odpis/ kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) w przypadku, gdy organizacja pozarządowa nie podlega wpisowi w KRS – statut organizacji pozarządowej, sprawozdania za rok ubiegły: finansowe i merytoryczne z prowadzonej działalności,
3) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia
4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
5) kserokopie decyzji Wojewody o wpisaniu na listę, o której mowa w art. 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej potwierdzającej, że organizacja udziela nieodpłatną pomoc prawną i świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
6) wykaz imienny osób, z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
7. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
8. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
9. Kserokopie będące załącznikami do oferty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
10. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

VII. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert
1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Chełmnie po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
2. Skład Komisji oraz zasady jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu w Chełmnie. W skład Komisji może wchodzić dodatkowo przedstawiciel Wojewody.
3. Do rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.
5. Rozpatrzenie ofert i zawarcie umowy nastąpi w terminie do 30 listopada 2023 r.
6. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Wybór ofert nastąpi w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.
9. Ocena formalna będzie obejmowała sprawdzenie:
1) zachowania terminu złożenia oferty,
2) zgodności przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
3) zachowania wymogów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057)
4) podpisania oferty przez osoby upoważnione,
5) załączenia wszystkich wymaganych dokumentów.
10. Ocena merytoryczna ofert dokonana będzie w oparciu o następujące kryteria:

- Kalkulacja kosztów realizacji zadania: 0-3 pkt
- Proponowana jakość wykonania zadania: zasoby kadrowe, osobowe, rzeczowe: 0-10 pkt
- Realizacja zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich – doświadczenie organizacji: 0-7 pkt
RAZEM 20 pkt

11. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Chełmnie.

VIII Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Kolejowa 1, Chełmno, tel. (56) 677 24 10, 677 24 33.

IX. Umowa
1. Podstawę do zawarcia pisemnej umowy z oferentem stanowić będzie rozstrzygnięcie Zarządu Powiatu w Chełmnie w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.
2. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań .
3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Powiat Chełmiński. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 r.

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Podlasińska
Opublikował: Dariusz Banach (12 października 2023, 13:42:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125