string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 392Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 30 sierpnia 2023w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2024 r.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526)[1] oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIX/249/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się co następuje:

Uchwała nr 392
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 30 sierpnia 2023


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526)[1] oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIX/249/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się co następuje:


§ 1. Zarząd Powiatu w Chełmnie, przystępując do prac nad projektem budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2024 rok, przyjmuje następujące metody kalkulacji:
 
1. Zasady planowania dochodów:
1) dochody własne budżetu powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:
a) z majątku powiatu – w wysokości wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości,
b) z tytułu wydanych decyzji administracyjnych -  w wysokości wynikających z wydanych decyzji,
c) pozostałe dochody – wysokości 106,6 % przewidywanego wykonania z poszczególnych źródeł dochodów w 2023 r.
 
2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:
1) podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2024 rok są:
a) zatrudnienie wg stanu na dzień 1 września 2023 r., zgodne ze stałą etatyzacją,
b) wynagrodzenie nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrost dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych. Do kalkulacji należy przyjąć stawki wynagrodzeń obowiązujące na dzień 1 września 2023 r.,
c) finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (w wysokości minimalnego 0,8 % wskaźnika określonego w ustawie  Karta Nauczyciela - art. 70a), planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
d) finansowanie zadań z zakresu pomocy zdrowotnej nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
e) finansowanie zadań z zakresu tworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli,
f) wynagrodzenia dla pozostałych pracowników (z wyłączeniem nauczycieli) zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych – skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2023 r, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy ująć skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024r. do kwoty 4.242 zł  oraz od 01.07.2024 do kwoty 4.300 zł – wynagrodzenie zasadnicze brutto, w przeliczeniu na pełen etat.
g) odprawy emerytalne nauczycieli i pozostałych pracowników osobnym wnioskiem planowane do rezerwy celowej.
 
3. Wskaźniki do przygotowania projektu budżetu na 2024 r. dla jednostek budżetowych:
a) dla wynagrodzeń dla nauczycieli – 0% wzrostu od stycznia 2024 r.
b) dla pracowników administracji i obsługi – wg pkt.2 lit. f ,
c) dla pracowników administracji i obsługi – planowany wzrost o 10 %  na etat po odjęciu kwot z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia, kwoty podwyżek wykazać w załączniku 1  w kolumnie dodatkowe środki.
 
 
4. Podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2023 rok z uwzględnieniem osób uprawnionych – pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy, pomnożona przez 8,5 %.
 
5. Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i Fundusz Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe i Fundusz Pracy.
 
6. Przy kalkulacji wydatków z tytułu PPK przyjmuje się iloczyn  kwoty wynagrodzenia brutto pracowników, którzy przystąpili do programu PPK  i  wskaźnik obciążający pracodawcę – 1,5 %. Iloczyn otrzymanej kwoty  powiększamy o 5%.
 
7. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.914,34zł na jeden etat kalkulacyjny, natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2023/2024 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)  i 110 % kwoty bazowej obowiązującą w dniu 1 stycznia 2021 r. tj. w wysokości 3.891,58 zł, natomiast  dla emerytów wg obowiązujących przepisów.
 
8. Planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji.
 
9. Podstawą planowania wydatków na 2024 r. przez domy pomocy społecznej, jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców, planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 r. oraz planowanych wpływów z gmin na mieszkańców przyjętych na nowych zasadach.
 
10. Wydatki rzeczowe pozostałych powiatowych jednostek organizacyjnych, (między innymi takie jak: zakup materiałów, energii, usług remontowych, usług pozostałych, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia, naprawy, podatki i opłaty) należy planować wg faktycznych potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 106,6 % planu finansowego na rok 2023 r. (zgodnie z URP nr XXXI/232/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 r.)  Do kalkulacji nie należy brać pod uwagę poniesionych wydatków w roku 2023 o charakterze jednorazowym.  W przypadku jednostek mających  nowe siedziby dopuszczalne jest przekroczenie limitu wzrostu o wskaźnik 106,6 %.
 
 
§ 2. Zabezpiecza się środki finansowe na remonty bieżące budynków będących własnością powiatu, na remonty bieżące dróg powiatowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na 2024 r. Zgłoszenia ewentualnych potrzeb w w/w zakresie należy dokonać odrębnym pismem.
 
§ 3. Zabezpiecza się środki finansowe na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu.
 
§ 4. Zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 300.000 zł na udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla SP ZOZ w Chełmnie pod warunkiem, że zajdzie taka potrzeba i uzyskany wynik budżetu na 2024 r. na to pozwoli.
 
§ 5. Postanowienia ogólne:
1. Nadrzędne zasady obowiązujące przy konstrukcji projektu budżetu na 2024 r. :
a) wydatki bieżące po odjęciu wydatków jednorazowych  nie mogą  przekraczać dochodów bieżących.
b) w projekcie budżetu zostanie zaplanowana nadwyżka budżetowa, o ile wynik budżetu na to pozwoli, która przeznaczona będzie na spłaty zobowiązań (w wysokości wymagalnych do spłaty w 2024 r. rat należności głównej od zaciągniętych kredytów). Zaplanowanie nadwyżki budżetowej jest priorytetem przed innymi fakultatywnymi wydatkami budżetu powiatu.
2. Wszelkie wydatki należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia planowanych wydatków do niezbędnych.
 
§ 6. Przyjmuje się wzór formularza do opracowania wniosków budżetowych, stanowiący załączniki numer: 1, 2, 2a,2b, 3,3a,3b,3c,4,5,6.7.
 
§ 7.Powiatowe jednostki organizacyjne oraz jednostki wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej (powiatowe służby, inspekcje i straże) oraz naczelnicy wydziałów  starostwa powiatowego do danych liczbowych zawartych w formularzach planistycznych załączają objaśnienia określające źródła dochodów i wydatków ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz szczególną kalkulację funduszu wynagrodzeń.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się:
1. Skarbnikowi Powiatu,
2. Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego,
3. Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczącego Zarządu Powiatu:
/-/ Zdzisław Gamański
 

załączniki do uchwały (1245kB) pdf


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym z 2023 r poz.572.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (31 sierpnia 2023, 13:10:15)

Ostatnia zmiana: Dorota Podlasińska (13 września 2023, 11:55:27)
Zmieniono: dodano załączniki do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 150