string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 390Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 sierpnia 2023w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych studentówNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526 ze zm.)1 oraz § 10 ust. 1 Regulamin przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXIV/247/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2023 r.

Uchwała nr 390
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 sierpnia 2023


w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych studentów

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526 ze zm.)1 oraz § 10 ust. 1 Regulamin przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXIV/247/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2023 r.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje się Komisję Stypendialną, której celem jest wytypowanie kandydatur do otrzymania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego, w składzie:
1. Członkowie Zarządu Powiatu:
- Małgorzata Giżyńska – przewodnicząca,
- Wojciech Bińczyk,
2. Pracownicy Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
- Dorota Ćwik,
- Lidia Piechota.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
                
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (28 sierpnia 2023, 11:20:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127