string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 388Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 16 sierpnia 2023w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawaneNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.)¹ oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chełmiński

Uchwała nr 388
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 16 sierpnia 2023


w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.)¹ oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chełmiński


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 335/2023 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie  ustalenia  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  pobieranych  przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe  obejmują  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli oraz  formy  i  specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, § 2 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane:
 
1. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika,
2. wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli,
3. matematyka,
4. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – surdopedagogika,
5. mechanizacja rolnictwa,
6. Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych,
7. doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
8. neurologopedia,
9. wczesna interwencja logopedyczna,
10. nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie technik grafiki
i poligrafii cyfrowej,
11. nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych,
12. etyka.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu oraz dyrektorom szkół i placówek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                             
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański     
 
 
 
¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.572.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (22 sierpnia 2023, 10:01:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126