string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 387Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 16 sierpnia 2023w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rokNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.)¹ oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)

Uchwała nr 387
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 16 sierpnia 2023


w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.)¹ oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 334/2023 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok, w Załączniku do ww. Uchwały – „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok” pkt-y II i III otrzymują brzmienie:
„Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok.
 
II.   Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie – 23.610 zł, w tym:
 
1)     dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 6.918 zł
2)     kursy i warsztaty – 10.790 zł
3)     przejazdy nauczycieli – 2.952 zł
4)     serwisy prawne – 2950 zł.
 
III.   Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. I. Łyskowskiego w Grubnie –    
         32.959 zł, w tym:
1)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 6.700 zł
2)      szkolenia i konferencje – 18.259 zł
3)      kursy i warsztaty – 5.500 zł
4)      przejazdy nauczycieli – 2.500 zł.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu oraz dyrektorom szkół
i placówek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański             
 
 
¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.572.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (22 sierpnia 2023, 09:55:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125