string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 381Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 lipca 2023w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526 ze zm.)1, art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900), art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984), w związku z wnioskiem Pani Beaty Magdaleny Rogalskiej

Uchwała nr 381
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 lipca 2023


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526 ze zm.)1, art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900), art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984), w związku z wnioskiem Pani Beaty Magdaleny Rogalskiej


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Beaty Magdaleny Rogalskiej nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1. Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący Komisji – Dorota Ćwik,
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Ewa Ignaszak,
3. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie – Dorota Jakubowska,
4. Eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji i Nauki:               
     - Katarzyna Brożek,
     - Emilia Janina Kasica.
 
§ 2. Komisja Egzaminacyjna ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania na stopień nauczyciela mianowanego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
             
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/  Zdzisław Gamański      
 
  
                
                
                
 1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (22 sierpnia 2023, 09:21:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128