string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 375Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 6 lipca 2023w sprawie powołania Komisji w Plebiscycie na Nauczyciela Roku 2023Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022, poz. 1526, ze zm.)¹ oraz § 6 ust. 4 pkt 2 ppkt c „Regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2023, zatrudnionego w szkole lub placówce oświatowej zlokalizowanej na terenie powiatu chełmińskiego” przyjętego Uchwałą nr 362/2023 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2023

Uchwała nr 375
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 6 lipca 2023


w sprawie powołania Komisji w Plebiscycie na Nauczyciela Roku 2023

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022, poz. 1526, ze zm.)¹ oraz § 6 ust. 4 pkt 2 ppkt c „Regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2023, zatrudnionego w szkole lub placówce oświatowej zlokalizowanej na terenie powiatu chełmińskiego” przyjętego Uchwałą nr 362/2023 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2023


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje się Komisję w celu dokonania oceny formalnej wniosków i wytypowania laureatów w Plebiscycie na Nauczyciela Roku 2023, w składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Małgorzata Giżyńska – Członek Zarządu Powiatu Chełmińskiego,
2. Członek Komisji – Joanna Dolecka – Przedstawiciel portalu informacyjnego - Czas Chełmna,
3. Członek Komisji – Dorota Ćwik – Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
4. Członek Komisji – Katarzyna Lewandowska –  Inspektor ds. Oświaty i Spraw Obywatelskich Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
          
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu                           
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (12 lipca 2023, 14:01:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146