string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 374Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 6 lipca 2023w sprawie ustalenia obsługi administracyjno – biurowej komisji egzaminacyjnej oraz stawki wynagrodzenia eksperta powołanego w skład tej komisjiNa podstawie § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) oraz § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914)

Uchwała nr 374
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 6 lipca 2023


w sprawie ustalenia obsługi administracyjno – biurowej komisji egzaminacyjnej oraz stawki wynagrodzenia eksperta powołanego w skład tej komisji

Na podstawie § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) oraz § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wykonywanie obsługi administracyjno – biurowej komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zleca się Wydziałowi Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
 
§ 2. 1. Ustala  się  wynagrodzenie  eksperta  powołanego  w  skład  komisji,  o  której  mowa w  § 1 w wysokości  230  zł  brutto  (słownie:  dwieście  trzydzieści złotych  00/100) za  każde  postępowanie, wypłacane  na  podstawie  zawartej umowy  cywilno-prawnej.
2. W kwocie  wynagrodzenia  eksperta, o którym  mowa w ust. 1, zawarte są koszty podróży.
3. Przeznacza  się  na  obsługę  komisji  egzaminacyjnych  środki  finansowe  zabezpieczone na ten cel z subwencji oświatowej z budżetu państwa, zgodnie z planem finansowym na dany rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr 103/2020 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustalenia obsługi administracyjno-biurowej komisji egzaminacyjnej oraz stawki wynagrodzenia eksperta powołanego w skład tej komisji.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu
 /-/ Zdzisław Gamański     
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (12 lipca 2023, 13:53:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140