string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr XXXIV/248/2023Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 maja 2023w sprawie określenia zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium studentom uczelni wyższej kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medyczna. Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.)1, art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)

Uchwała nr XXXIV/248/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 maja 2023


w sprawie określenia zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium studentom uczelni wyższej kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medyczna.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.)1, art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje :
 
§ 1. Określa się rodzaj stypendium, kryteria i sposób przyznawania stypendium dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medyczna, wysokość stypendium, warunki wypłacania oraz warunki zwrotu stypendium.
 
§ 2. Regulamin przyznawania stypendium, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Środki przyznawane na stypendia, o których mowa w § 1 będą pochodzić ze środków własnych powiatu.
 
§ 4. Niniejsza Uchwała ma zastosowanie do rozpatrywania wniosków studentów począwszy od roku akademickiego 2023/2024.
 
§ 5. Uchyla się Uchwałę NR XX/146/2021 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie określenia zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium studentom uczelni wyższej kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego, z zastrzeżeniem, że umowy zawarte na jej podstawie zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                        
                                                                                 Janusz Błażejewicz  Załącznik - Regulamin (68kB) word
Załącznik do Regulaminu (58kB) word
Załącznik nr 1 do wniosku dla studenta kształcącego się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medyczna - ubiegającego się o stypendium (50kB) word
Załącznik nr 2 do wniosku dla studenta kształcącego się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, fizjoterapia lub analityka medyczna- ubiegającego się o stypendium (56kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Wydział OZKS
Opublikował: Alicja Arendt-Pera (26 maja 2023, 11:25:01)

Ostatnia zmiana: Alicja Arendt-Pera (31 maja 2023, 10:38:58)
Zmieniono: poprawienie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 663