string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 325Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 8 listopada 2022w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2023-2037 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)[1]

Uchwała nr 325
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 listopada 2022


w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2023-2037

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)[1]


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2023-2037 według załącznika do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
                                     
 
 
 
 
 
           
 
  
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.1535, 1773

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (20 lutego 2023, 09:15:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141