string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 330Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 grudnia 2022w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ChełmnieNa podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)[1] oraz § 11 pkt. 5 Uchwały z dnia 21.12.2022 r. Nr XXXI/232/2022 Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie budżetu na 2023 r.

Uchwała nr 330
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)[1] oraz § 11 pkt. 5 Uchwały z dnia 21.12.2022 r. Nr XXXI/232/2022 Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie budżetu na 2023 r.


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§1. Postanawia się udzielić pożyczki w 2023 r. w kwocie 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Rydygiera z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych.
 
§2. Końcowy termin spłaty pożyczki ustala się na dzień 29.12.2023 roku.
 
§3. Pożyczka nie jest oprocentowana.
 
§4. Szczegółowe warunki pożyczki określa umowa stanowiąca załącznik do uchwały.
 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański                                                                                               
 

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz.1079,1692,1725,1747,1768,1964, 2414.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (20 lutego 2023, 09:05:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142