string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 329Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 grudnia 2022w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie domu pomocy społecznej”.Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art.15 ust.2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz.1327 ze zm.) oraz § 18 uchwały nr XXIX/209/2022 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023”

Uchwała nr 329
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 grudnia 2022


w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie domu pomocy społecznej”.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art.15 ust.2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz.1327 ze zm.) oraz § 18 uchwały nr XXIX/209/2022 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023”


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Powołać komisję do  rozstrzygnięcia  konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie domu pomocy społecznej” .
 
§ 2.    W skład komisji konkursowej powołuje się następujące osoby:
1.      Tadeusz Derebecki – przewodniczący komisji – Sekretarz Powiatu
2.      Janina Siemiątkowska – z-ca przewodniczącego komisji – Skarbnik Powiatu
3.      Ewa Wirosławska – członek komisji – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
4.      Magdalena Ratowska – członek komisji – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
 
§ 3.    Komisja konkursowa może rozstrzygać  w składzie minimum 3 członków, a decyzje podjęte przez taką liczbę członków są obowiązujące.
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (20 lutego 2023, 08:25:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136