string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 326Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 17 listopada 2022w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2023 roku.Na podstawie art. 11 ust. 2, 13 ust. 1 oraz 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)[1], art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945) w związku z uchwałą nr 321/2021 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2023 roku

Uchwała nr 326
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 17 listopada 2022


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2023 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2, 13 ust. 1 oraz 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)[1], art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945) w związku z uchwałą nr 321/2021 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2023 roku


Zarząd  Powiatu w Chełmnie 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2023 roku poprzez wybór oferty złożonej przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA zs. w Nowym Sączu ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.
 
§ 2.
Na realizację zadania , o którym mowa w § 1 planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 64 020,00zł (słownie sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100), w tym na edukację prawną – 3 960 zł.
 
§ 3.
Uchwała podlega publikacji w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
 
§4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                              
Przewodniczący Zarządu Powiatu                            
/-/ Zdzisław Gamański

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1265, poz. 1812

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (18 listopada 2022, 12:14:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194